Algemene voorwaarden

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Breda onder akte no. 29/2017 d.d. 23 augustus 2017

ALGEMEEN DEEL
Artikel 1 Werkingssfeer en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en overige overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Easy Way, evenals op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, Offertes en prijsopgaves.

2. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen, waarbij geldt dat de bijzondere delen toegesneden zijn op de specifieke Diensten van Easy Way.

3. De in dit (algemene) deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de bijzondere delen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid van de in dit (algemene) deel opgenomen bepalingen met de bepalingen uit een bijzonder deel van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen in dat betreffende bijzondere deel is bepaald

4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Easy Way uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor die overeenkomst.

6. Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens van toepassing worden geacht op toekomstige rechtsverhoudingen tussen Partijen, tenzij de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, dan wel aangepast. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden geacht te gelden.

7. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de (tussen Partijen vigerende) algemene voorwaarden van Easy Way (en haar rechtsvoorgangers) van eerdere datum.

 

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

1. Easy Way: Easy Way B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te (4811 KA) Breda aan de Markendaalseweg 57.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Easy Way een Opdracht of overige overeenkomst heeft gesloten.

3. Partijen: Easy Way en Opdrachtgever gezamenlijk.

4. Diensten: de diensten van Easy Way zoals deze zijn omschreven in de bijzondere delen van deze Algemene Voorwaarden, ieder afzonderlijk verder aan te duiden als ‘Dienst’.

5. Opdracht: de uitvoering van de Dienst die Easy Way voor de Opdrachtgever zal verrichten

6. Overeenkomst: de tussen partijen te sluiten Overeenkomst inzake de te verrichten Diensten;.

7. Offerte: een door Easy Way gedaan aanbod om onder bepaalde voorwaarden voor Opdrachtgever één of meerdere Diensten te verrichten.

8. (Student)chauffeur: de natuurlijke persoon, in dienst van Easy Way, die de Opdracht voor Easy Way ten behoeve van Opdrachtgever uit zal voeren.

9. Tarief: het door Opdrachtgever aan Easy Way verschuldigde (en door Easy Way aan Opdrachtgever in rekening te brengen) bedrag voor het verrichten van de Diensten.

10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
Woorden die in het bovenstaande in enkelvoud zijn geschreven, hebben tevens betrekking op het meervoud (en andersom).

 

Artikel 3 (aanvraag tot) Offerte

1. Iedere aanvraag van Opdrachtgever tot het uitbrengen van een Offerte door Easy Way is vrijblijvend en kan door Easy Way worden ingetrokken tot het moment dat de Offerte door Easy Way is uitgebracht.

2. Iedere Offerte met de daaraan verbonden voorwaarden treedt in de plaats van eventueel daaraan voorafgaande Offerte(s), tenzij – en dan voor zover – een voorgaande Offerte in de latere Offerte toepasselijk wordt verklaard.

3. Onverminderd de bevoegdheid van Easy Way als bepaald in het volgende lid van dit artikel, heeft iedere Offerte een geldigheidsduur van maximaal één (1) maand.

4. Easy Way is te allen tijde gerechtigd een Offerte in te trekken en/of onderhandelingen over de voorwaarden waaronder de Dienst wordt verricht af te breken, zolang Partijen nog geen volledige overeenstemming hebben bereikt omtrent alle tussen hen van toepassing zijnde voorwaarden. Het intrekken van de Offerte of het afbreken van de onderhandelingen door Easy Way heeft niet tot gevolg dat Easy Way op enige wijze schadeplichtig is jegens Opdrachtgever.

 

Artikel 4 Totstandkoming, duur en (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, zulks als aangegeven in de Opdracht of een daartoe opgestelde Overeenkomst.

2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, bedraagt de opzegtermijn 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk en tegen het einde van een kalendermaand plaats te vinden.

3. Easy Way kan de Overeenkomst, hetzij aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, tussentijds en op ieder moment beëindigen door opzegging. Zij zal daarbij een minimale opzegtermijn van 30 kalenderdagen in acht nemen. Easy Way is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die Opdrachtgever lijdt in geval van of ten gevolge van beëindiging van de Overeenkomst.

4. De Overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide partijen de Overeenkomst opzegt omdat:

  • de andere partij in verzuim is;
  • de andere partij geliquideerd is;
  • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillissement van de andere partij is gedaan;
  • de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd. Indien Easy Way wegens één van deze gronden opzegt, zullen alle vorderingen van Easy Way onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Indien Opdrachtgever op enige wijze tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen volgens de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of enige andere, al dan niet wettelijke, op haar rustende plicht, is Easy Way bevoegd de Opdracht per direct te beëindigen, zonder opzegtermijn en zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Easy Way is als gevolg van enige tekortkoming zijdens Opdrachtgever gerechtigd haar verplichting(en) uit hoofde van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden op te schorten. Zulks onverminderd het recht van Easy Way op (volledige) schadevergoeding in dit kader.

 

Artikel 5 Inspanningsverplichting Easy Way

Tenzij anders is overeengekomen, zal Easy Way zich als goed opdrachtnemer maximaal inspannen om een Opdracht naar behoren uit te voeren.

 

Artikel 6 Verstrekken van informatie

1. Opdrachtgever en Easy Way zullen elkaar doorlopend informeren omtrent alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van een Opdracht.

2. Door Easy Way uitgebrachte Offertes, Opdrachten, Overeenkomst en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

3. Opdrachtgever is gehouden Easy Way tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kan zijn. Indien door of namens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is Opdrachtgever geheel aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en vrijwaart Opdrachtgever Easy Way voor eventuele in dit verband door Opdrachtgever of derden geleden schade.

4. Voor zover de uitvoering van een Opdracht dit toestaat, zullen Partijen zowel tijdens als na een Opdracht de door Partijen ter beschikking gestelde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

 

Artikel 7 Tarieven

1. Het voor de Diensten van Easy Way verschuldigde Tarief is vastgelegd in de Opdracht dan wel in de Overeenkomst en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in euro’s en exclusief BTW. Indien de Opdracht geen Tarief vermeldt, geldt het in de aanbieding of Offerte van Easy Way vermelde Tarief, tenzij een van de Partijen kan aantonen dat een ander Tarief is overeengekomen.

2. De Tarieven gelden per Opdracht, product, project of per uur en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, exclusief opdracht gebonden kosten, waaronder begrepen – indien van toepassing – reiskosten, tank kosten, kosten voor additionele diensten, en/of voor de Opdracht noodzakelijke kosten, zoals wachttijden, toeslagen e.d. Werkzaamheden die niet in de Opdracht zijn benoemd, kunnen separaat door Easy Way aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

3. Easy Way heeft de mogelijkheid haar Tarieven te indexeren. Deze indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CBS-index Consumentenprijzen (prijsindex 2017=100) tussen de aanvangsdatum van de Opdracht en de datum van indexering van het Tarief. Easy Way zal het geïndexeerde Tarief voorafgaand aan de indexering schriftelijk aan Opdrachtgever meedelen.

 

Artikel 8 Facturatie

1. Facturatie geschiedt per post of digitaal en op de wijze als vermeld in de Opdracht dan wel de Overeenkomst.

2. Facturatie geschiedt op maandelijkse basis.

 

Artikel 9 Betaling en gevolgen wanbetaling

1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Easy Way ingediende factuur te voldoen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen Opdrachtgever en Easy Way schriftelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst.

2. Indien een factuur niet binnen de toepasselijke termijn is betaald, is Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Easy Way zijnde kopie van de door Easy Way verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

3. Indien Opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaning nog steeds in verzuim is terzake de betaling van een factuur, bedraagt de (resterende) betalingstermijn van facturen met een datum die is gelegen na de datum van de factuur terzake waarvan Opdrachtgever in verzuim is – in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel – vanaf dat moment 0 dagen. Deze facturen zijn alsdan derhalve direct invorderbaar.

4. Opschorting van betaling of verrekening door Opdrachtgever is niet toegestaan.

5. Uitsluitend betalingen aan Easy Way of aan een door Easy Way schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend.

6. Bezwaren betreffende enige factuur dienen, op straffe van verval van recht, binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgave van redenen bij Easy Way te zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van het bezwaar rust op Opdrachtgever.

7. In het geval dat een factuur niet overeenkomt met de administratie van Opdrachtgever terzake de door Easy Way verrichte Diensten en Opdrachtgever conform het bepaalde in lid 6 van dit artikel tijdig bezwaar indient, zullen partijen hieromtrent onverwijld na ontvangst van het bezwaar in overleg treden. In afwachting van het resultaat van dat overleg zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum het onbetwiste deel van de factuur aan Easy Way betalen. Zodra Opdrachtgever en Easy Way overeenstemming over deze factuur hebben bereikt, zullen zij binnen 8 dagen het resterende factuurbedrag met elkaar verrekenen. Indien Opdrachtgever en Easy Way binnen 14 dagen na vervaldatum van de factuur geen overeenstemming hebben bereikt, is Easy Way gerechtigd tot incasso van de factuur over te gaan en geldt het bepaalde in lid 2 van dit artikel onverkort.

8. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, dit ter beoordeling van Easy Way, is Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Easy Way een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens Easy Way. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Easy Way gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Easy Way dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel alle Opdrachten en/of overige overeenkomsten met Opdrachtgever op te zeggen zonder in verband met deze opschorting of opzegging schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever. Alle vorderingen van Easy Way worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.

9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Easy Way maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel of enige andere verplichting komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 500,- per vordering), tenzij Easy Way aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

10. Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichting tot betaling van de gehele hoofdsom, bijkomende kosten, wettelijke rente alsmede de contractuele rente, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

11. Easy Way is gerechtigd om vorderingen die zij op Opdrachtgever heeft over te dragen aan derden.

 

Artikel 10 Overmacht

1. In geval van overmacht aan de zijde van Easy Way kan Easy Way haar verplichtingen voortvloeiende uit een Opdracht opschorten, dan wel de Opdracht ontbinden zonder tot schadevergoeding of ongedaanmakingsverbintenissen verplicht te zijn. Voor de definitie van het begrip overmacht wordt aansluiting gezocht bij artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 11 Geheimhouding

1. Partijen zullen al hetgeen aan hen bij de uitvoering van de Opdracht over en weer ter kennis wordt gebracht omtrent bedrijfsaangelegenheden van Partijen en waarvan de verstrekking redelijkerwijs als vertrouwelijk aangemerkt moet worden, strikt geheim houden en aan derden geen informatie verstrekken buiten het kader van de Opdracht, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de Opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

2. Easy Way aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet naleven van enige geheimhoudingsplicht door de (Student)chauffeur.

 

Artikel 12 Verzekeringen

1. De Opdrachtgever garandeert dat het te vervoeren voertuig WA-verzekerd is conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. De Opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van het vervoeren van het voertuig in stand te houden.

2. De Opdrachtgever is tevens verplicht een CASCO verzekering af te sluiten die geldig is tijdens de gehele duur van het vervoeren van het voertuig.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten, overige overeenkomsten en/of wet- en regelgeving niet of ondeugdelijk nakomt:

  • (i) komt alle daaruit voortvloeiende schade, dit in de ruimste zin van het woord en daaronder tevens begrepen eventuele vorderingen van derden, volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Easy Way tegen alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit en/of verband houden met de door Easy Way verrichte werkzaamheden.
  • (ii) is hij gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Easy Way (inclusief alle kosten, waaronder die van rechtsbijstand en boetes), zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en dient hij Easy Way zo nodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet dat Easy Way eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel(lid) is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden, Opdracht en/of de Overeenkomst is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

2. Opdrachtgever is gehouden de aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden, de (overeenkomst van) Opdracht en/of wet- en regelgeving, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden, voor een onderneming als die van Opdrachtgever gangbare verzekerde som, doch voor ten minste € 1.000.000 per gebeurtenis. Opdrachtgever dient op eerste verzoek aan Easy Way volledige inzage in de betreffende polis met bijbehorende verzekeringsvoorwaarden te verstrekken.

3. Van aansprakelijkheid van Easy Way is enkel sprake indien en voor zover Easy Way toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen zoals deze voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, de in de Opdracht en/of Overeenkomst gemaakte afspraken en/of toepasselijke wet- of regelgeving. Easy Way is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke uitvoering van de Opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Easy Way dan wel de door haar in te zetten (student)chauffeur.

4. Easy Way kan op basis van de in het vorige lid bedoelde aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor eventuele directe schade. Daarnaast is iedere eventuele aansprakelijkheid van Easy Way en/of de aan haar gelieerde onderneming(en), beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000 per gebeurtenis en maximaal € 20.000 per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Easy Way zal bovendien nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

5. Easy Way is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hoe ook genaamd, door wie ook kenbaar gemaakt, en Opdrachtgever zal Easy Way ter zake vrijwaren. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan de door Opdrachtgever geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst, imagoschade en/of verlies van goodwill.

 

Artikel 14 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie Het is Opdrachtgever niet toegestaan ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, te maken ten aanzien van een (student)chauffeur of medewerker van Easy Way. Opdrachtgever vrijwaart Easy Way voor de eventuele gevolgen van een door Opdrachtgever gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

 

Artikel 15 Privacy & Bescherming Persoonsgegevens

1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde (persoons-)gegevens van een (student)Chauffeur, die voor en gedurende de Opdracht door Easy Way kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving verwerken.

2. Opdrachtgever zal van Easy Way geen gegevens verlangen die Easy Way niet gerechtigd is te verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwerking van de door Easy Way aan Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door of namens hem uitsluitend persoonsgegevens aan Easy Way worden verstrekt indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe is gerechtigd.

3. Opdrachtgever is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van de (student)chauffeurs en personeel van Easy Way, Easy Way onverwijld te informeren.

4. Opdrachtgever vrijwaart Easy Way tegen iedere aanspraak (van (student)Chauffeurs, personeel van opdrachtgevers of andere derden) jegens Easy Way in verband met schending van de ingevolge het bepaalde in de leden 1 en/of 2 van dit artikel op Opdrachtgever rustende verplichtingen en zal alle hiermee samenhangende kosten van Easy Way vergoeden.

5. De door Opdrachtgever aan Easy Way kenbaar gemaakte persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het privacy statement van Easy Way. Easy Way heeft het recht het privacy statement te wijzigen. Het meest recente privacy statement is te raadplegen op de website van Easy Way en is te allen tijde leidend.

6. Easy Way zal zorgdragen voor een behoorlijke en zorgvuldige opslag en beheer van de persoonsgegevens die Opdrachtgever aan haar kenbaar heeft gemaakt. Behoudens tegenbewijs wordt Easy Way geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. Easy Way neemt passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen om persoonsgegevens die Opdrachtgever haar kenbaar heeft gemaakt te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, zulks in de ruimste zin des woords.

7. Opdrachtgever draagt het risico ter zake beschadiging of verlies van de bij Easy Way of derden opgeslagen en door haar kenbaar gemaakte persoonsgegevens, tenzij de beschadiging of het verlies te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Easy Way.

8. Ingeval Opdrachtgever daarom verzoekt, zal Easy Way bij het einde van de Opdracht een kopie van de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte persoonsgegevens in een door Easy Way aan te geven format verstrekken. Indien voornoemd verzoek niet uiterlijk twee maanden voor het einde van de Opdracht schriftelijk door Opdrachtgever bij Easy Way is ingediend, dan wordt Opdrachtgever geacht daarop geen prijs te stellen en vervalt de verplichting van Easy Way om een kopie te verstrekken.

9. Easy Way en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn gerechtigd om de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte persoonsgegevens geanonimiseerd te gebruiken voor statistische doeleinden.

10. In geval van een (mogelijk) datalek is het Easy Way (overeenkomstig hetgeen is bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving) zonder enige restrictie toegestaan de daarvoor opgestelde autoriteiten in kennis te stellen van dit (mogelijke) datalek. Easy Way zal zich in geval van een (mogelijk) datalek, welke verband houdt met persoonsgegevens die door Opdrachtgever aan Easy Way kenbaar zijn gemaakt, inspannen om Opdrachtgever hierover te informeren.

 

Artikel 16 Overdracht rechten

1. Easy Way is gerechtigd bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht om derden (waaronder zelfstandigen) in te schakelen.

2. Easy Way kan haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden (met uitzondering van ondernemingen die behoren tot hetzelfde concern als Easy Way) overdragen, welke toestemming door Opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar verplichtingen die voortvloeien uit de Opdracht aan een derde over te dragen.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de in het kader van de Opdracht door Easy Way ingebrachte, ter beschikking gestelde of ontwikkelde werken (waaronder (mede), doch niet uitsluitend wordt begrepen: offertes, analyses, werkwijzen, rapporten, documentatie, concepten, knowhow, databestanden, internetportals, software en merken) berusten uitsluitend bij Easy Way, diens licentiegever(s) of diens leverancier(s).

2. Easy Way verleent Opdrachtgever uitsluitend voor de duur van de Opdracht en uitsluitend voor het doel van de Opdracht een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de in lid 1 van dit artikel genoemde werken te gebruiken, met inachtneming van hetgeen in de Opdracht, deze Algemene Voorwaarden en de wet is bepaald.

3. Opdrachtgever is, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Easy Way, niet bevoegd tot openbaarmaking, vermenigvuldiging of terbeschikkingstelling aan derden van de in lid 1 van dit artikel bedoelde werken.

 

Artikel 18 Strekking Algemene Voorwaarden

1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de Opdracht worden vernietigd of nietig zijn, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de Opdracht. Partijen zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.

2. Verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de Opdracht die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de gesloten (overeenkomst van) Opdracht voort te duren, blijven na het einde c.q. de beëindiging van de Overeenkomst dan wel de Opdracht voortbestaan.

3. Easy Way is gerechtigd haar rechten en plichten op grond van de Opdracht, deze Algemene Voorwaarden en/of overige overeenkomsten aan een derde over te dragen en bij de uitvoering van haar Diensten gebruik te maken van derden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en plichten op grond van de Opdracht, deze Algemene Voorwaarden en/of overige overeenkomsten aan een derde over te bedragen. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking.

4. Ontbinding dient schriftelijk en aangetekend te geschieden onder vermelding van de gronden waarop deze ontbinding is gebaseerd. Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintennisen. Easy Way hoeft Opdrachtgever op generlei wijze schadeloos te stellen voor de gevolgen van ontbinding.

5. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden (zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in cao’s), ongeacht of deze voorzienbaar of onvoorzienbaar waren, die tot gevolg hebben dat redelijkerwijs niet van Easy Way kan worden gevergd de Opdracht en/of overige overeenkomsten onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren, heeft Easy Way het recht de Opdracht en/of overige overeenkomsten met onmiddellijke ingang aan te passen of op te zeggen, zonder dat dit leidt tot enige schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever wegens die aanpassing of opzegging.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op iedere (overeenkomst van) Opdracht en op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op aanvullende of vervolgovereenkomsten en andere rechtsverhoudingen, ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag, van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Breda, met dien verstande dat Easy Way bevoegd is het geschil ook voor te leggen aan de rechter die zonder deze forumkeuze rechtens bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Contact

Easy Way
Markendaalseweg 63
4811 KA Breda

+31 (0) 76 530 74 00